Avís legal i Política de privacitat

Avís legal

Identitat del responsable: Fusteria Sant Miquel S.L.
Nom del domini: www.fusteriasantmiquel.com
Nom comercial: Fusteria Sant Miquel S.L.
NIF/CIF: B08929481
Adreça: Passeig Arenal (Pol. Ind. Els Castellets), 34 – 08552 Taradell (Barcelona)
Correu electrònic: info@fusteriasantmiquel.com

Fusteria Sant Miquel S.L. assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb  plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris.
Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei  34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix, també, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Accés i ús de la pàgina web
Accés a la pàgina web
Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web.  En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, la Fusteria Sant Miquel S.L. informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.
En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre la Fusteria Sant Miquel S.L. (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran propis i certs.  Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a Fusteria Sant Miquel S.L. o a tercers. D’igual manera, els usuaris es comprometen a notificar a la Fusteria Sant Miquel S.L. qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicats.
La Fusteria Sant Miquel S.L. es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, la Fusteria Sant Miquel S.L. no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, per tant, a cap moment es podran exigir responsabilitats a Fusteria Sant Miquel S.L. en aquest sentit.
Ús de la pàgina web
La utilització de la pàgina web de la Fusteria Sant Miquel S.L. per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la Fusteria Sant Miquel S.L. posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per a activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.
Els Continguts de la pàgina web són posats a la disposició dels usuaris per la Fusteria Sant Miquel S.L. com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, la Fusteria Sant Miquel S.L. posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.
Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís del seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, la Fusteria Sant Miquel S.L. garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar.

Informació sobre els vincles “links”
Les pàgines d’Internet de la Fusteria Sant Miquel S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Por tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Fusteria Sant Miquel S.L..
En compliment del que es disposa en l’art.  11 i 16 de la LSSICE, la Fusteria Sant Miquel S.L. es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui  de forma immediata a l’administrador de la web.
Renúncia i limitació de la responsabilitat
Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la Fusteria Sant Miquel S.L. o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal  o si escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.
La Fusteria Sant Miquel S.L. no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de la Fusteria Sant Miquel S.L. de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.
La Fusteria Sant Miquel S.L. no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu  els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font  (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual de la Fusteria Sant Miquel S.L. o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.
Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de la Fusteria Sant Miquel S.L. o de tercers.
Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, por qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a info@fusteriasantmiquel.com. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar  activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals
Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i a tot moment les disposicions contingudes en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, així com a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, la “LOPD”), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, , i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.
La Fusteria Sant Miquel S.L. es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les finalitats per les que els usuaris hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-les ni utilitzar-les amb fi diferent i a no comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, la Fusteria Sant Miquel S.L. es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD.
Per a més informació, veure nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció
El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i la Fusteria Sant Miquel S.L. es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.

Política de Privacitat

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractamint de les teves dades?
Identitat Fusteria Sant Miquel S.L.
CIF: B08929481
Direcció postal  Fusteria Sant Miquel S.L.. Passeig Arenal (Pol. Ind. Els Castellets), 34 – 08552 Taradell (Barcelona). Email: info@fusteriasantmiquel.com
Telèfono 93 812 67 10
e-mail info@fusteriasantmiquel.com

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades?
  • Gestió dels serveis contractats.
  • Tractament amb finalitats comercials, enviament d’ofertes, informació i propostes comercials..
  • Participació en les activitats del responsable..
  • Elaboració de perfils.

 

Quina és la legitimació del tractament de les seves dades?
  • Relació contractual entre Fusteria Sant Miquel S.L. i l’usuari en el moment de la compra del producte o servei. Per completar el procés de compra pot ser obligatori que ens faciliti les dades personals que se li demanin. Si no ens facilita les seves dades personals, el procés de compra podria no ser completat.
  • El seu consentimient lliure, específic, informat, inequívoc.

 

A quins destinataris comuniquem les seves dades?
Les seves dades seran tractades exclusivament per Fusteria Sant Miquel S.L. amb la següent excepció: les dades que ens proporcioni podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb el servei contractat a dalt indicat  entre Fusteria Sant Miquel S.L. i el cedent de les dades, com a les entitats o organismes als quals existeixi obligació legal. No es produiran transferències a tercers països fora de la Unió Europea sense que intervingui el seu consentiment.

 

Quant temps conservem les seves dades personals?
Les dades personals que ens faciliti es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, o quan sigui necessari conservar per raó d’obligacions legals. Quan la conservació ja no sigui necessària, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la seva destrucció total.

 

Quina són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?
  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades;
  • Dret de limitació de l’ús o oposició del tractament de dades;
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.agpd.es), si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Fusteria Sant Miquel S.L. Passeig Arenal (Pol. Ind. Els Castellets), 34 – 08552 Taradell (Barcelona)